תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

תנאי השימוש באתר Activenet.org.il

תנאי השימוש באתר Activenet.org.il

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") קובעים את תנאי הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל פנייה לשירות באמצעות האתר, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו. ג'וינט ישראל-אשל (להלן "הארגון") מאשר את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש.

קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על פיהם.

האמור בתנאי השימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי הארגון ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש הארגון במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

1.1. מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר יימסר על ידך יינתן בהסכמתך בלבד. על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לארגון במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

1.2. הארגון רשאי להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

1.3. הארגון משתמש בטכנולוגיית  cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, הארגון מקדיש  משאבים ונוקט באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי הארגון ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין הארגון יכול לאבטח את מחשבי הארגון ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם הארגון עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח. יצוין שאותם "עוגיות" Cookies "משואות רשת" (web beacons)  הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים על בסיס קוד קוד Google Analytics  . המידע הנאסף איננו מזהה אותך והשימוש שיעשה ב Cookies- ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של Google . אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של Google   תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן . 

1.4. הארגון אינו מעוניין לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לארגון ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לארגון רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לארגון ו/או תפרסם באתר.

1.5. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. הארגון עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתו אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת,  הארגון איננו אחראי לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

1.6. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי הארגון בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.

1.7. הארגון רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

מצגים והעדר אחריות

המידע מועמד לרשותך על פי רישיון זה "כמו שהוא" (as is) , ללא כל מצג, ערבות או התחייבות אודות המידע, בין באופן מפורש ובין במשתמע. מוצהר בזה באופן מפורש כי הארגון אינו ערב להתאמתו של המידע לשימוש שאתה עושה בו, בין שימוש באופן ישיר ובין שימוש במוצרי ערך מוסף. הארגון אינו נושא באחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מכל מעשה או מחדל הנוגעים לשימוש במידע. לעניין סעיף זה, "ג'וינט ישראל-אשל" משמע, לרבות המשרד, העובדים, המתנדבים ונציגיה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הארגון אינו נושא באחריות:

2.1. לכל טעות או השמטה במידע, ולא יהיה אחראי לכל אובדן, פציעה או נזק מכל סוג, בין ישיר ובין עקיף, שיגרמו לך או לכל צד ג' עקב השימוש בו.

2.2. לשינויים שנעשו במידע על ידך או על ידי כל צד ג'.

2.3. כלפי צד ג', הנובעת משימוש במידע.

2.4. לכל נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות יישומי אינטרנט כגון -Java ,JavaScript , Active-X.

2.5. לכל נזק או הפסד שייגרמו עקב צריכת השירותים המופיעים באתר.

2.6. הארגון אינו מבטיח או מתחייב להבטיח את המשך אספקת המידע או המשך אספקתו בפורמט מסוים. הארגון שומר לעצמו את הזכות להוריד מידע מן האתר בכל עת.

2.7. השאלון האישי באתר אינו כלי אבחוני, ואין להסיק ממנו אבחונים רפואיים. השאלון הוא אנונימי והנתונים האישיים אשר ייאספו הם שלך ואת/ה רשאי/ת לעשות בהם כרצונך.

2.8. ההמלצות הן לשירותים, על פי מילות חיפוש ואזור גאוגרפי, ואין בהן כדי להעיד על טיב השירות.

2.9. אין לאתר אחריות על טיב השירות הניתן בשירותים ובארגונים השונים המופיעים באתר.